ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Definities


Onder de naam Ashi Crochet worden door Aswintha Lam en door haar aangezochte medewerkers, haaklessen en workshops gegeven alsmede feestjes met als thema “het haken van kleding, accessoires en kunstobjecten" bedoeld.

Met cursus(sen) worden zowel haaklessen als workshops als feestjes bedoeld.
Met lesgeld wordt de prijs voor cursussen bedoeld.
Met cursisten worden deelnemers aan cursussen bedoeld.
Met cursusleider wordt diegene bedoeld die de cursus geeft.

 

2. Aanmelding


Aanmelding voor een cursus is pas definitief zodra het lesgeld is ontvangen.
Deelname aan een cursus is pas mogelijk nadat het lesgeld is betaald.
In geval de cursist minderjarig is dient aanmelding te geschieden door een van zijn ouders of zijn wettelijk vertegenwoordiger.

 

3. Cursusleider


De cursussen worden gegeven door Aswintha of door haar aangezochte medewerkers. Dit naar keuze van Ashi Crochet. Ashi Crochet heeft het recht om een andere cursusleider dan de oorspronkelijk aangekondigde persoon aan te wijzen.

 

4. Voorwaarden voor de dienstverlening


Deelname aan cursussen geschiedt op eigen risico.
AshiCrochet/ Aswintha Lam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele materiële schade en/of letselschade.
Cursisten zijn aansprakelijk voor door hen veroorzaakte schade. In het geval de cursist minderjarig is, is de ouder of zijn wettelijk vertegenwoordiger aansprakelijk.

 

5. Annuleringsvoorwaarden


Aanmelding is pas definitief na ontvangst betaling.
Bij verhindering van de cursist vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Bij annulering tot twee weken van te voren bent u 20% van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering tot één week van te voren bent u 50% van het lesgeld verschuldigd. Daarna is restitutie niet meer mogelijk. Ziekte en verzuim geeft géén recht op gedeeltelijke of gehele restitutie.

Babushower: Indien de aanstaande moeder ten gevolge van de zwangerschap niet in staat is om een geboekte babyshower bij te wonen kan in overleg een andere datum worden afgesproken. Die andere datum moet dan binnen 12 maanden na de oorspronkelijke datum voor de babyshower liggen.

Een cursist die een privé haakles heeft geboekt kan tot 24 uur van tevoren verzoeken die privé haakles te verplaatsen naar een andere datum binnen dertig dagen na de oorspronkelijk geplande datum.

AshiCrochet behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen cursisten te weigeren. In dat geval wordt eventueel reeds betaald cursusgeld waarvoor nog geen cursus is genoten, gerestitueerd.